Κύρτωμα Δεξί θωρακικό (με κορυφαίο μεταξύ Θ7– Θ10) Με μειωμένη απόσταση μεταξύ των πλευρών από την κοίλη πλευρά του κυρτώματος και επιπέδωση κύφωσης, χωρίς οσφυϊκό με δεξιά στροφή των θωρακικών σπονδύλων & δεξιά στροφή του υποκείμενου οσφυϊκού σπονδύλου.
Διόρθωση
Αριστερόστροφη στροφή του θώρακα, δεξιόστροφη στους ώμους, μετατόπιση του κορμού αριστερά.

Κύρτωμα Δεξί θωρακικό (με κορυφαίο μεταξύ Θ7– Θ10) Με μειωμένη απόσταση μεταξύ των πλευρών από την κοίλη πλευρά του κυρτώματος, επιπέδωση κύφωσης και  μικρό  οσφυϊκό με δεξιά στροφή των θωρακικών σπονδύλων χωρίς στροφή των οσφυϊκών σπονδύλων και χωρίς κλίση του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλου.
Διόρθωση
Αριστερόστροφη στροφή του θώρακα, δεξιόστροφη στους ώμους.

Κύρτωμα Δεξί θωρακικό (με κορυφαίο μεταξύ Θ7– Θ10) Με μειωμένη απόσταση μεταξύ των πλευρών από την κοίλη πλευρά του κυρτώματος, επιπέδωση κύφωσης και  αριστερό  οσφυϊκό με δεξιά στροφή των θωρακικών σπονδύλων χωρίς στροφή των οσφυϊκών σπονδύλων και  κλίση του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλου με μικρότερο οσφυϊκό κύρτωμα από το θωρακικό.
Διόρθωση
Αριστερόστροφη στροφή του θώρακα, δεξιόστροφη στους ώμους, λύγισμα του κορμού αριστερά.

Κύριο κύρτωμα Δεξί θωρακικό  (Θ6– Θ7) και αριστερό Θωρακοοσφυϊκό (Θ12– Ο1) Με μειωμένη απόσταση μεταξύ των πλευρών από την κοίλη πλευρά του κυρτώματος επιπέδωση κύφωσης Θ3– Θ8, με αριστερή στροφή του θωρακοοσφυϊκού κυρτώματος  και με μικρότερο το θωρακοοσφυϊκό κύρτωμα από το θωρακικό.
Διόρθωση
Λύγισμα του κορμού αριστερά και δεξιόστροφη κλίση των ώμων.

Κύρτωμα Δεξί θωρακικό  (Θ11) με τάση για κύφωση και Risser1 ή μεγαλύτερο.
Διόρθωση
Αριστερή στροφή του θώρακα και μετατόπισή του αριστερά, δεξιόστροφη κλίση στους ώμους.

Κύρτωμα Αριστερό θωρακοοσφυϊκό με ένα κύρτωμα (Θ12– Ο1) αριστερόστροφη κλίση της πυέλου, με τον Ο5 σε κλίση με ελαφρά ανώτερα κυρτώματα ή μη διαμορφωμένα και γενική εικόνα διαταραγμένη.
Διόρθωση
Αριστερό λύγισμα του θώρακα σε σχέση με την πύελο προσθήκη βράχυνσης.

Κύρτωμα Αριστερό θωρακοοσφυϊκό (Θ12– Ο1) με δεξιό θωρακικό αντιροπιστικό κύρτωμα οριζοντιωμένη πύελο στην αρχή, με τον Ο3 σε κλίση σε σχέση με τον Ο4, ή τον Ο4σε κλίση σε σχέση με τον Ο5, και με κυφωτικό το θωρακοοσφυϊκό σημείο.
Διόρθωση
Αριστερό λύγισμα του θώρακα σε σχέση με την πύελο, ελαφριά μετατόπιση της θωρακικής βάσης δεξιά και δεξιά στροφή στους ώμους.

Κύρτωμα Αριστερό οσφυϊκό με ένα κύρτωμα (Ο1–Ο3) με ανομοιομορφία πυέλου.
Διόρθωση
Μετατόπιση του κορμού δεξιά σε σχέση με την πύελο, κλίση του κορμού αριστερά και αν είναι απαραίτητο προσθήκη βράχυνσης.

Κύρτωμα Δεξί θωρακικό και αριστερό οσφυϊκό με περίπου ίδια κυρτώματα σε στροφή και γωνία, κύφωση και λόρδωση φυσιολογικές.
Διόρθωση
Στροφή μεταξύ ώμων και πυέλου, στροφή πυέλου αριστερά στροφή ώμων δεξιά, κάμψη του κορμού αριστερά.????

Κύρτωμα Δεξί θωρακικό και αριστερό οσφυϊκό με περίπου ίδια κυρτώματα σε γωνία αλλά μεγαλύτερη στροφή στο οσφυϊκό κύρτωμα, απόκλιση πυέλου, κύφωση και λόρδωση μειωμένες.
Διόρθωση
Στροφή μεταξύ ώμων και πυέλου, στροφή πυέλου αριστερά στροφή ώμων δεξιά, κάμψη του κορμού αριστερά.???? Προσθήκη βράχυνσης αν είναι απαραίτητο.