Στο σχεδιάγραμμα πάνω αριστερά φαίνεται σε κάτοψη η στροφή της λεκάνης και των σπονδύλων σε μια τυπική σκολίωση με δεξί θωρακικό και αριστερό οσφυϊκό κύρτωμα.
Η μέτρηση της στροφής των σπονδύλων με την μέθοδο του  Perdriolle στην οπίσθιο-πρόσθια ακτινογραφία της ΣΣ φαίνεται στο δεξιό σχεδιάγραμμα, οι δύο παχύτερες γραμμές του μετρητή του Perdriolle τοποθετούνται στην μεσότητα των πλάγιων σπονδυλικών ορίων (αστερίσκοι στην εικόνα) και η γραμμή που περνά από το μέσον του κυρτού αυχένα του μετρούμενου σπονδύλου μας δείχνει την στροφή / συστροφή του.
Η στροφή των σπονδύλων σύμφωνα με την μέθοδο των Nash-Moe (αριστερό σχεδιάγραμμα) εκτιμάται και αυτή στην οπίσθιο-πρόσθια ακτινογραφία. Ανάλογα με την μετακίνηση / προβολή του κυρτού αυχένα του κορυφαίου σπονδύλου προς το μέσο του σπονδυλικού του σώματος εκτιμάται η στροφή σε 5 βαθμούς, (Grade I?V).