Σαν πρώτο βήμα στην κλινική εκτίμηση της Σκολίωσης παρατηρούμε τον κορμό σε σχέση με το νήμα της στάθμης από τον 7ο αυχενικό σπόνδυλο αφού αυτός γίνεται εύκολα αντιληπτός.
Έτσι έχουμε μια πρώτη όχι ακριβής κατάταξη κατά Dr Rigo.

Το νήμα της στάθμης από τον Α7 περνά από τη μεσογλουτιαία πτυχή

C1 Θωρακικός ύβος με ευθυγραμμισμένη την οσφυϊκή μοίρα

C2 Θωρακικός ύβος συνδυασμένος με αξιοσημείωτη οσφυϊκή προπέτεια

Το νήμα της στάθμης από τον Α7 προς την πλευρά του θωρακικού ύβου

A1 Μακρύς θωρακικός ύβος που κατεβαίνει χαμηλά στην οσφυϊκή περιοχή

A2 Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος χωρίς ή με ελάχιστη οσφυϊκή προπέτεια

A3 Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος με μικρή οσφυϊκή προπέτεια

Το νήμα της στάθμης από τον Α7 αντίθετα της πλευράς του θωρακικού ύβου

B1 Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος και οσφυϊκή ή θωρακοοσφυϊκή προπέτεια

B2 Αξιοσημείωτη θωρακοοσφυϊκή προπέτεια συνδεδεμένη με μικρό θωρακικό ύβο

E1 Το νήμα της στάθμης από τον Α7 προς την πλευρά της οσφυϊκής προπέτειας
(Οσφυϊκή καμπύλη χωρίς αντιρρόπηση)

E2 Το νήμα της στάθμης από τον Α7 προς την πλευρά της θωρακοοσφυϊκής προπέτειας
(Θωρακοοσφυϊκή καμπύλη χωρίς αντιρρόπηση)
Το δεύτερο βήμα είναι η ακτινολογική εκτίμηση και είναι αυτή που θα καθορίσει τον τύπο της σκολίωσης στην κατάταξη κατά Dr Rigo.

C1
Μονό θωρακικό κύρτωμα χωρίς οσφυϊκή καμπύλη. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας. Ο Θ1 είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας

C2
Κύριο θωρακικό και μικρό οσφυϊκό ή διπλό θωρακικό και οσφυϊκό (ψευδές διπλό). Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας. Ο Θ1 είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας. Κλίση μεταξύ του Ο5 και του Ο4

A1
Μονή μακρά θωρακική καμπύλη που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή πλευρά του θώρακα. Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα. Ο Ο4 είναι οριζοντιωμένος ή έχει κλίση προς την κυρτή πλευρά του θώρακα

A2
Μονή θωρακική καμπύλη με καθόλου ή ελάχιστη λειτουργική οσφυϊκή καμπύλη. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή πλευρά του θώρακα. Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα. Ο Ο4 είναι οριζοντιωμένος

A3
Μονή κύρια θωρακική καμπύλη με μικρή οσφυϊκή καμπύλη. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή πλευρά του θώρακα. Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα. Κλίση του Ο4 προς την κοίλη πλευρά του θώρακα / Κλίση μεταξύ Ο5 – Ο4

B1
Διπλή θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη ή θωρακική και θωρακοοσφυϊκή. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κοίλη πλευρά του θώρακα. Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κοίλη πλευρά του θώρακα. Κλίση μεταξύ του Ο5 και του Ο4

B2
Κύρια θωρακοοσφυϊκή σε συνδυασμό με μικρή Θωρακική καμπύλη. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κοίλη πλευρά του θώρακα. Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κοίλη πλευρά του θώρακα. Κλίση μεταξύ του Ο5 και του Ο4 συχνά ακολουθούμενη και από τον Ο3

E1
Μονό οσφυϊκό κύρτωμα χωρίς θωρακική καμπύλη. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή οσφυϊκή πλευρά. Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή οσφυϊκή πλευρά

E2
Μονό θωρακοοσφυϊκό κύρτωμα χωρίς θωρακική καμπύλη. Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή θωρακοοσφυϊκή πλευρά. Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή θωρακοοσφυϊκή πλευρά
Γραμμή ισορροπίας εδώ είναι η κάθετος που περνά από το ιερό οστό και όχι το νήμα της στάθμης από τον Α7 που χρησιμοποιούμε στην κλινική εκτίμηση
Το σημείο “Tp” είναι το σημείο μετάβασης από το ένα κύρτωμα στο άλλο
Τα 9 μοντέλα διπλασιάζονται αν αντιστρέψουμε τα κυρτώματα
Download       Clinical classification pdf       &       Radiological classification pdf