Μοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων.
A1 Sub-type

Κλινικά κριτήρια 
Μετατοπισμένη πύελος προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Κορμός εκτός ισορροπίας προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Μακρύς θωρακικός ύβος που κατεβαίνει χαμηλά στην οσφυϊκή περιοχή

Ακτινολογικά κριτήρια 
Μονή μακρά θωρακική καμπύλη που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και οσφυϊκούς σπονδύλους
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Ο Ο4 είναι οριζοντιωμένος ή έχει κλίση προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Brace Design 3C Η λεκάνη ελευθερώνεται στην κυρτή θωρακική πλευράΜοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων.
A2 Sub-type

Κλινικά κριτήρια
Μετατοπισμένη πύελος προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Κορμός εκτός ισορροπίας προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος χωρίς ή με ελάχιστη οσφυϊκή προπέτεια

Ακτινολογικά κριτήρια
Μονή θωρακική καμπύλη με καθόλου ή ελάχιστη λειτουργική οσφυϊκή καμπύλη
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Ο Ο4 είναι οριζοντιωμένος
Brace Design 3C ClassicalΜοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων.
A3 Sub-type

Κλινικά κριτήρια 
Μετατοπισμένη πύελος προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Κορμός εκτός ισορροπίας προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος με μικρή οσφυϊκή προπέτεια

Ακτινολογικά κριτήρια 
Μονή κύρια θωρακική καμπύλη με μικρή οσφυϊκή καμπύλη
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Κλίση του Ο4 προς την κοίλη πλευρά του θώρακα / Αρνητική αντίστροφη κλίση Ο5 – Ο4
Brace Design 3C ClassicalΜοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων.
B1 Sub-type

Κλινικά κριτήρια
Μετατοπισμένη πύελος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Κορμός εκτός ισορροπίας προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος και οσφυϊκή ή θωρακοοσφυϊκή προπέτεια

Ακτινολογικά κριτήρια 
Διπλή θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη ή θωρακική και θωρακοοσφυϊκή
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Θετική αντίστροφη κλίση μεταξύ του Ο5 και του Ο4
Brace Design 4C (Εδώ η λεκάνη μπορεί να ελευθερωθεί κατά περίπτωση στην κοίλη θωρακική πλευρά)Μοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων.
B2 Sub-type

Κλινικά κριτήρια 
Μετατοπισμένη πύελος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Κορμός εκτός ισορροπίας προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Αξιοσημείωτη θωρακοοσφυϊκή προπέτεια συνδεδεμένη με μικρό θωρακικό ύβο

Ακτινολογικά κριτήρια 
Κύρια  θωρακοοσφυϊκή σε συνδυασμό με μικρή Θωρακική καμπύλη
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κοίλη πλευρά του θώρακα
Θετική αντίστροφη κλίση μεταξύ του Ο5 και του Ο4 συχνά ακολουθούμενη και από τον Ο3
Brace Design 4C ClassicalΜοτίβο σκολίωσης ούτε τριών ούτε τεσσάρων καμπύλων.
C1 Sub-type

Κλινικά κριτήρια 
Πύελος κεντραρισμένη
Ισορροπημένος κορμός
Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος με ευθυγραμμισμένη την οσφυϊκή μοίρα

Ακτινολογικά κριτήρια 
Μονό θωρακικό κύρτωμα χωρίς οσφυϊκή καμπύλη
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας
Ο Θ1 είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας
Brace Design Neutral pelvisΜοτίβο σκολίωσης ούτε τριών ούτε τεσσάρων καμπύλων.
C2 Sub-type

Κλινικά κριτήρια
Πύελος κεντραρισμένη
Ισορροπημένος κορμός
Αξιοσημείωτος θωρακικός ύβος συνδυασμένος με αξιοσημείωτη οσφυϊκή προπέτεια

Ακτινολογικά κριτήρια 
Κύριο θωρακικό και μικρό οσφυϊκό ή διπλό θωρακικό και οσφυϊκό (ψευδές διπλό)
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας
Ο Θ1 είναι πάνω στην γραμμή ισορροπίας
Αρνητική αντίστροφη κλίση μεταξύ του Ο5 και του Ο4
Brace Design Neutral pelvisΜοτίβο σκολίωσης μονής οσφυϊκής καμπύλης.
E1 Sub-type

Κλινικά κριτήρια 
Μετατοπισμένη πύελος προς την κοίλη οσφυϊκή πλευρά
Κορμός εκτός ισορροπίας προς την κυρτή οσφυϊκή πλευρά
Αξιοσημείωτη οσφυϊκή προπέτεια χωρίς θωρακικό ύβο

Ακτινολογικά κριτήρια 
Μονό οσφυϊκό κύρτωμα χωρίς θωρακική καμπύλη
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή οσφυϊκή πλευρά
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή οσφυϊκή πλευρά
Brace Design Short lumbar brace
Μοτίβο σκολίωσης μονής θωρακοοσφυϊκής καμπύλης.
E2 Sub-type

Κλινικά κριτήρια
Μετατοπισμένη πύελος προς την κοίλη θωρακοοσφυϊκή πλευρά
Κορμός εκτός ισορροπίας προς την κυρτή θωρακοοσφυϊκή πλευρά
Αξιοσημείωτη θωρακοοσφυϊκή προπέτεια χωρίς θωρακικό ύβο

Ακτινολογικά κριτήρια 
Μονό θωρακοοσφυϊκό κύρτωμα χωρίς θωρακική καμπύλη
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή θωρακοοσφυϊκή πλευρά
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή θωρακοοσφυϊκή πλευρά
Brace Design Short thoracolumbar brace
Dr. Rigo Classification
RSC brace (Rigo System Cheneau)